دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای    ETABS   و   SAFE
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
۹۷۰۳پنجشنبه ۲۰:۱۵–۱۶   جمعه ۱۶:۱۵-۱۲۹۷/۸/۲۴۱۷۰مهندس غفاری۳,۷۰۰,۰۰۰ 

آخرین دوره محاسبات و طراحی ساختمان سال 97


 دوره تحلیل و طراحی پیشرفته
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
۹۷۲۲پنجشنبه ۱۶–۱۳   جمعه ۱۹:۳۰-۱۶:۳۰۹۷/۸/۲۴۹۶مهندس غفاری۲,۶۰۰,۰۰۰ 

ویژه افرادی که در دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای  ETABS وSAFE   شرکت نموده اند.


 کارگاه طراحی سازه
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
۹۷۳۱شنبه - یکشنبه     ۲۰-۱۶۹۷/۹/۱۰۶۸مهندس غفاری۲,۰۰۰,۰۰۰ 

ویژه افرادی که در دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای  ETABS وSAFE   و نیز در دوره تحلیل و طراحی پیشرفته شرکت نموده اند.


 دوره جامع طراحی اتصالات ( جوشی و پیچی )
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
 ۱۳۹۸۶۰مهندس غفاری  

ویژه افرادی که در دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای  ETABS وSAFE   شرکت نموده اند.