مباحث و سرفصل های

دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای   ETABS & SAFE

.

شرح جامع و تفصیلی استاندارد 2800 و بارگذاری لرزه ای ساختمان و مقایسه برخی از ضوابط 2800 با استانداردهای معتبر

معرفی انواع سیستم های سازه ای ( سیستم های باربر جانبی ) و جزئیات آنها

روش تعیین سیستم سازه ای مناسب و نکات مربوط به چگونگی انتخاب ردیف شکل پذیری سیستم با توجه به شرایط ساختمان به لحاظ ابعاد ، تعداد طبقات ، ارتفاع سازه ، کاربری ساختمان و نیز ملاحظات معماری

نکات مربوط به تعیین تعداد و محل بهینه استقرار مهاربندها و دیوارهای برشی

معرفی میانقابها و نکات محاسباتی و اجرایی مربوط به آنها

معرفی انواع نامنظمی های سازه در پلان و ارتفاع و روش بررسی آنها

ضوابط مربوط به قطع مهاربندها یا دیوارهای برشی نرسیده به شالوده و یا تغییر صفحه آنها

تعیین برش پایه طرح ؛ شرح جامع پارامترهای ضریب زلزله و نقش هریک در برآورد سطح زلزله طرح ؛ مفهوم برش پایه در سطح مقاومت (سطح نهایی)

شرح جامع ضریب رفتار (R ) ؛ مفهوم و جزئیات ضریب رفتار در سطح نهایی ( موضوع ویرایش چهارم استاندارد 2800) و تفاوت آن با ضریب رفتار در سطح تنش مجاز ( موضوع ویرایش سوم استاندارد 2800)

معرفی ضابطه  30-100  ؛ علت و موارد بکارگیری این ضابطه

معرفی انواع پیچش در ساختمان و شرح جامع ضوابط ، جزئیات و مفاهیم هر یک از انواع پیچش و نحوه اعمال آنها

شرح ضریب نامعینی و علت استفاده از آن در طراحی ، روشهای بررسی سازه ها جهت مشمول یا معاف بودن از اعمال ضریب نامعینی و روش اعمال ضریب نامعینی در سازه های مشمول اعمال این ضریب ؛ بررسی ضوابط نامعینی در آیین نامه های داخلی و خارجی

شرح کامل نیروی قائم زلزله ؛ معرفی سازه ها و اعضای مشمول اعمال این نیرو ؛ معرفی روشهای اعمال نیروی قائم زلزله به اعضا و سازه های مشمول این نیرو در نرم افزار

شرح جامع ضوابط کنترل تغییر مکانهای نسبی جانبی طبقات و ضوابط ارفاقی آیین نامه در این خصوص

همراه با دیگر نکات و مباحث متعدد از استاندارد 2800

شرح جامع مبحث 6 مقررات ملی در خصوص بارگذاری ثقلی ساختمان

معرفی دتایلهای اجرایی انواع سقف ها و دیوارهای بنایی جهت محاسبه بارهای مرده

بارهای زنده و نکات مربوطه

بار برف و بار باران

آموزش تفصیلی ، کاربردی و حرفه ای نرم افزار  ETABS

آشنایی با محیط نرم افزار و مبانی اولیه مدل سازی

معرفی مصالح سازه ای شامل انواع فولاد موجود در بازار ، انواع میلگردها و رده های مقاومتی آنها ، بتن های معمول و پرمقاومت ، معیارهای انتخاب فولاد ، رده میلگرد و رده بتن (مقاومت فشاری بتن) بر حسب شرایط سازه موردنظر ، معرفی مشخصات مکانیکی مصالح در آیین نامه های داخلی و خارجی و چگونگی معرفی اطلاعات مصالح به نرم افزار

روش ساخت انواع مقاطع فولادی و بتنی در نرم افزار

روش معرفی و مدل سازی انواع سقفها در نرم افزار شامل سقف های تیرچه بلوک ، سقفهای کامپوزیت سنتی و عرشه فولادی ، انواع دالهای بتن آرمه از جمله دالهای مجوف

معرفی انواع الگوهای بار در مدل و شرح چگونگی بارگذاری کامل سازه در نرم افزار شامل معرفی بار کفها ، دیوارها ، پله ها ، خرپشته  و . . .

معرفی انواع ترکیب های بارگذاری مربوط به سازه های فولادی و بتنی و شرح مفاهیم کاربردی آنها ؛ معرفی ترکیب بارهای تشدید یافته و موارد کاربرد آن ؛ معرفی ترکیب بارهای  30-100  و موارد کاربرد آن ؛ بحث ارتباط ضریب رفتار (R ) با ضریب بارها در ترکیب های بارگذاری

بحث جامع انواع دیافراگم ها شامل معرفی دیافراگم های صلب ، نیمه صلب و انعطاف پذیر ؛ روشهای بررسی و تشخیص نوع دیافراگم ؛ معرفی عوامل مؤثر بر صلبیت و انعطاف پذیری دیافراگم ها ؛ نکات و روش مدل سازی هریک از انواع دیافراگم ها در نرم افزار همراه با دیگر نکات و جزئیات حائز اهمیت در این مبحث

معرفی انواع اتصالات پای ستونها ، نکات مربوط به انتخاب نوع اتصال پای ستونها و روش معرفی آنها در نرم افزار

معرفی ضرائب اصلاح سختی اعضا در سازه های بتن آرمه ناشی از ترک خوردگی آنها ، نکات و ضوابط مربوطه در آیین نامه های داخلی و خارجی

معرفی انواع روش های تیرریزی ، نحوه تیرریزی مناسب و بهینه در هر سازه با توجه به نوع سقف و نوع سیستم سازه ای در هر امتداد ساختمان با هدف کاهش هزینه و بهبود حتی المقدور شرایط اجرایی طرح

معرفی نحوه بهینه قرارگیری مقطع ستون ها در محلشان در سازه های فولادی و بتنی با توجه به نوع سیستم سازه ای در هر امتداد ساختمان ، شکل پلان ساختمان و ابعاد آن و نیز ملاحظات معماری و بعضاً اجرایی

بحث جامع انواع کنسول ها و طره های فولادی و بتنی و روش های تأمین پایداری در حالات مختلف ، انواع دستک ها و آویزها ، تفاوتهای رفتاری و عملکردی تیرهای طره ای و دالهای طره ای ، نکات مربوط به انواع پَخ ها و روشهای تأمین پایداری آنها همراه با نکات اجرایی

شرح کامل مبحث P-Delta و نکات ترکیب بار P-Delta در آیین نامه های داخلی و خارجی ؛ روش محاسبه شاخص پایداری برای هر طبقه

بحث مدل سازی پله و خرپشته و بارگذاری های مربوطه در نرم افزار ؛ نکات مربوط به بار آسانسور ؛ طراحی شمشیری فولادی و رمپ بتنی پله ؛ نکات مربوط به خرابی ستون کوتاه و راهکارهای برطرف کردن آن به همراه سایر نکات پراکنده در مبحث پله و خرپشته

نکات مدل سازی ساختمان های دارای شکستگی در طبقات و ساختمان های دارای نیم طبقه

معرفی و شرح نتایج تحلیل و جداول خروجی های نرم افزار از جمله :

شرح جداول میزان مصرف مقاطع و مصالح

وزن لرزه ای طبقات ، نیروی زلزله هر طبقه ، سختی هر طبقه ، مختصات مراکز جرم و سختی هر طبقه

اطلاعات مودهای ارتعاشی سازه و زمان تناوب تحلیلی سازه

جابجایی های جانبی سازه و طبقات جهت کنترل تغییر مکانهای نسبی طبقات ، نامنظمی پیچشی و محاسبات درز انقطاع

نیروهای داخلی ایجاد شده در اعضا از الگوها و ترکیب های بارگذاری

توضیح دیاگرام نیروهای داخلی اعضا و کاربردهای آن

تفسیر منحنی انرژی-کارمجازی سازه و کاربردهای آن

به همراه دیگر موارد متفرقه

شرح جامع و کاربردی طراحی سازه های فولادی به روش LRFD در مبحث دهم ( آخرین ویرایش ، 1392) و استاندارد  AISC

معرفی ساختار طراحی به روش حدی و حل نمونه مثال های متعدد از فصول مختلف جهت آشنایی دانش پژوه با مفاهیم و جزئیات طراحی به روش LRFD

شرح کامل طراحی لرزه ای سازه های فولادی شامل قابهای خمشی با شکل پذیری کم ، متوسط و زیاد ؛ قابهای مهاربندی همگرای معمولی و ویژه ؛ قابهای مهاربندی برون محور (EBF ) ؛ همراه با حل نمونه مثالهایی جهت درک بهتر ضوابط

شرح کامل ضوابط طراحی برای پایداری و معرفی انواع روش های مربوطه از جمله جزئیات تفصیلی طراحی به روش مستقیم و روش طول مؤثر

روش انجام طراحی در نرم افزار شامل تنظیمات اولیه طراحی ، اجرای ضوابط طرح لرزه ای ، تفسیر نتایج طراحی و اصلاح و بهینه سازی اعضا و مقاطع

معرفی اشکالات و نواقص برنامه در خصوص ضوابط و دستورالعمل هایی از آیین نامه فولاد که یا نرم افزار آنها را انجام نمی دهد و یا به درستی انجام نمی دهد و نیاز به طراحی دستی دارند

مفاهیم تیپ بندی اعضا و مقاطع ؛ انواع الگوهای تیپ بندی ، چگونگی انجام آنها و نهایی سازی طرح

بحث مربوط به انواع مقاطع فولادی ؛ نکات و محدودیتهای مقاطع نوردشده ؛ بحث مقاطع ساخته شده از ورق شامل مقاطع I ، H ، باکس و صلیبی شامل نکات سازه ای ، اجرایی و نرم افزاری

شرح جامع و کاربردی طراحی سازه های بتن آرمه به روش مقاومت نهایی

معرفی ساختار طراحی به روش مقاومت نهایی طبق استاندارد ACI و روش حالات حدی مبحث نهم مقررات ملی جهت آشنایی دانش پژوه با مفاهیم هریک از روشهای طراحی

شرح ضوابط شکل پذیری سازه های بتن آرمه شامل قابهای با شکل پذیری کم ، متوسط و زیاد

روش انجام طراحی در نرم افزار شامل تنظیمات اولیه طراحی ، اجرای ضوابط طرح لرزه ای ، تفسیر نتایج طراحی و اصلاح و بهینه سازی اعضا و مقاطع

نکات مربوط به آرماتورهای طولی ، خاموت تیرها و ستونها ، آرماتورهای پیچشی ، ضوابط گره اتصال ، نکات و ضوابط قطع و وصله آرماتورها ، نکات مربوط به ابعاد تیرها و ستونها شامل نکات آیین نامه ای و اجرایی

معرفی اشکالات و نواقص برنامه در خصوص ضوابط و دستورالعمل هایی از آیین نامه بتن که یا نرم افزار آنها را انجام نمی دهد و یا به درستی انجام نمی دهد و نیاز به طراحی دستی دارند همراه با حل مثالهایی از طرح دستی این موارد

مفاهیم تیپ بندی اعضا ، انواع الگوهای تیپ بندی ، چگونگی انجام آن و نهایی سازی طرح

آموزش تفصیلی ، کاربردی و حرفه ای نرم افزار  SAFE

معرفی انواع فنداسیون ها ، موارد کاربرد و محدودیت های هر کدام

معرفی مفهوم ضریب بستر خاک ، روش صحرایی تعیین ضریب بستر و عدم قطعیتهای موجود در تعیین آن و تأثیر این موضوع بر نتیجه طرح

معرفی مراحل طراحی فنداسیون و ترکیب بارهای هر مرحله

مفهوم رفتار غیرخطی خاک و چگونگی تحلیل فنداسیون با لحاظ نمودن این رفتار غیرخطی در نرم افزار

آشنایی با محیط نرم افزار و مبانی اولیه مدل سازی

مدل سازی انواع شالوده ها ، طراحی ابعادی شالوده ، طراحی آرماتورهای طولی و عرضی ، کنترل برش یکطرفه و برش پانچ و درصورت لزوم تمهیدات مورد نیاز

نکات مربوط به چاله آسانسور و استخر در طراحی شالوده

.

.

بازگشت به صفحه " درباره دوره ها "

.

.

.

.