مباحث و سرفصل های دوره تحلیل و طراحی پیشرفته

.

.

. تحلیل دینامیکی طیفی سازه ها

مفاهیم آنالیز مودال و تحلیل دینامیکی طیفی ؛ ضوابط استاندارد 2800 در خصوص آنها

روش انجام آنالیز مودال و تحلیل طیفی در نرم افزار

روش کنترل تغییرمکان های نسبی جانبی طبقات ، روش کنترل نامنظمی پیچشی و درصورت لزوم چگونگی تشدید پیچش تصادفی ، روش کنترل ضابطه  50-25  سیستم های دوگانه فولادی و بتنی ، روش کنترل زلزله سطح بهره برداری ، چگونگی تحلیل و طراحی فنداسیون سازه هایی که تحلیل طیفی شده اند

به همراه دیگر نکات پراکنده از این مبحث

طراحی دیوارهای برشی

معرفی انواع دیوارهای برشی صفحه ای ، سه بعدی و بازشودار (کوپله یا همبسته)

جزئیات مدل سازی هر یک از انواع دیوارهای برشی در نرم افزار

ضوابط مربوط به ترک خورگی دیوارها ؛ روش بررسی وضعیت ترک خوردگی پنل های دیوار در صفحه دیوار و عمود بر صفحه دیوار و تعیین ضریب ترک خوردگی نظیر با این شرایط برای هر پنل

معرفی روشهای طراحی دیوار برشی در نرم افزار ؛ بیان کاربردهای هر روش ، نکات و محدودیت ها

ضوابط جامع آیین نامه ها و مراجع بتن درخصوص طراحی دیوارهای برشی ؛ معرفی انواع آرماتورها درانواع دیوارهای برشی ، بحث گسترده ضوابط شکل پذیری در دیوارها ؛ مفهوم و نکات المانهای مرزی

طراحی سقف ها

بحث تفصیلی سقف های تیرچه بلوک شامل تیرچه های بتنی و فلزی (کرمیت) ، ضوابط مبحث 9 و استاندارد ACI در خصوص تیرچه ها ، ضوابط نشریه 543 ، نکات محاسباتی و اجرایی تیرچه ها ، حل چند نمونه مثال از طراحی تیرچه های بتنی و فلزی

بحث تفصیلی سقف های کامپوزیت شامل سقف کامپوزیت سنتی و متال دک ها (عرشه فولادی) ، ضوابط مبحث 10 در خصوص انواع سقف های کامپوزیت به همراه نکات محاسباتی ؛ روش طراحی سقف های کامپوزیت سنتی و متال دک ها در نرم افزار شامل نکات و چگونگی مدل سازی ، تنظیمات طراحی و تفسیر خروجی ها ؛ حل نمونه مثال از طراحی سقف کامپوزیت سنتی و عرشه فولادی به هر دو روش دستی و نرم افزاری

بحث تفصیلی انواع دال های بتن آرمه شامل سیستم های تیر-دال ، دال های تخت ، دالهای مجوف (ازجمله سقف های یوبوت و کوبیاکس) ؛ نکات مدل سازی و طراحی کتیبه ها در دال های تخت تو پر و مجوف ؛ ضوابط مبحث 9 ، استاندارد ACI و دیگر مراجع مرتبط از جمله بخشنامه های مرکز تحقیقات مسکن ؛ بحث تفصیلی مدل سازی و طراحی انواع دال های مذکور در SAFE و ETABS ؛ حل نمونه مثال از مدل سازی و طراحی هر یک از انواع دال ها در نرم افزار

طراحی دیافراگم ها

طراحی دیافراگم و اجزای آن شامل طراحی Chords ، Collectors ، آرماتورهای برشی دیافراگم و آرماتورهای برشی اصطکاکی ؛ ضوابط استاندارد 2800 در خصوص نیروهای وارد بر دیافراگم و اجزای آن ؛ ضوابط آیین نامه بتن در خصوص طراحی اجزای دیافراگم ؛ نکات نرم افزاری مربوط به نحوه مدل‏سازی دیافراگم ها با هدف تعیین نیروهای وارد بر اجزای آن و چگونگی تعیین نیروی اجزا در نرم افزار

طراحی دیوارهای حائل

معرفی روابط تعیین فشارجانبی خاک وارد بر دیوارهای حائل در حالت استاتیک و در شرایط زلزله ؛ معرفی ضوابط مبحث 7 مقررات ملی و آیین نامه های معتبر در این خصوص

چگونگی مدل سازی دیوارهای حائل در نرم افزار و بارگذاری فشار جانبی خاک بر روی آنها و طراحی آنها

نکات مربوط به بالا بردن تراز پایه بواسطه حضور دیوارهای حائل در تحلیل های استاتیکی و دینامیکی ؛ ضوابط استاندارد 2800 و آیین‏ نامه های معتبر در این خصوص

حل نمونه مثال از تعیین فشارهای جانبی استاتیک و لرزه ای وارد بر دیوار حائل ، مدل سازی و طراحی آن

طراحی شمع ها

معرفی مراحل طراحی شمع ها شامل طرح ژئوتکنیکی (طول و قطر شمع) و طرح سازه ای (آرماتورهای طولی و خاموت ها)

معرفی روابط تعیین ظرفیت باربری فشاری و کششی شمع ها در خاک های دانه ای و چسبنده

معرفی شمع های صلب و انعطاف پذیر و روابط تعیین ظرفیت باربری جانبی شمع ها در خاک های دانه ای و چسبنده

معرفی شمع های پافیلی ؛ علت بکارگیری ، محاسن و معایب ؛ روابط تعیین ظرفیت باربری فشاری و کششی

شرح چگونگی مدل سازی شمع ها در SAFE ؛ چگونگی تعیین تعداد و آرایش شمع ها ؛ نحوه قرائت خروجی های نرم افزار و نهایتاً طراحی ژئوتکنیکی شمع ها

شرح مدل سازی اندرکنش خاک و شمع جهت طراحی سازه ای شمع ها

.

.

.

بازگشت به صفحه " درباره دوره ها "