مباحث و سرفصل های دوره جامع طراحی اتصالات

جوشی ، پیچ و مهره

بر اساس آخرین ویرایش مبحث دهم

.

معرفی انواع جوش ها و آموزش محاسبه ظرفیت اتصالات جوشی

معرفی انواع اتصالات پیچ و مهره و آموزش محاسبه ظرفیت اتصالات پیچی

.

آموزش طراحی انواع  اتصالات مفصلی  شامل نبشی نشیمن ، نشیمن سخت شده ، نبشی های جان و ورق برشگیر جان همراه با حل مثالهای کاربردی از هریک از اتصالات مذکور

آموزش طراحی لرزه ای انواع  اتصالات گیردار  تیر به ستون بر اساس ضوابط اتصالات گیردار از پیش تأیید شده مطابق با مبحث دهم مقررات ملی و استاندارد AISC   ؛ ضوابط طراحی ورق های پیوستگی ؛ ضوابط طراحی چشمه اتصال همراه با حل مثالهای کاربردی از انواع اتصالات گیردار

آموزش طراحی انواع  وصله ستونها  بصورت جوشی و پیچی و ضوابط طراحی لرزه ای آنها همراه با حل مثالهای کاربردی از هر دو نوع وصله ستون جوشی و پیچی

آموزش طراحی انواع  وصله تیرها  بصورت جوشی و پیچی و ضوابط طراحی لرزه ای آنها همراه با حل مثالهای کاربردی از هر دو نوع وصله تیر جوشی و پیچی

آموزش طراحی انواع  اتصالات مهاربندها (Gusset Plates )  شامل اتصالات مهاربندهای همگرا و واگرا به هر دو روش جوشی و پیچی همراه با حل مثالهای کاربردی از انواع اتصالات مهاربندها

آموزش طراحی  کف ستونها (Base Plates )  ؛ نکات و ضوابط طرح لرزه ای همراه با حل نمونه مثال کاربردی

آموزش طراحی جوش  اتصال بال به جان  در انواع تیر ورق ها و انواع ستون های ساخته شده از ورق همراه با حل نمونه مثال

.

.

بازگشت به صفحه " درباره دوره ها "

.

.