معرفی پروژه های دوره کارگاه طراحی سازه

.

 

پروژه فولادی

سیستم قاب دوگانه با شکل پذیری زیاد (قاب دوگانه ویژه) ، سقف کامپوزیت عرشه فولادی ، دیوار حائل بتن آرمه در طبقات زیرین

مدل سازی کامل پروژه

تحلیل دینامیکی سازه

طراحی سازه به روش LRFD مطابق با ضوابط مبحث دهم ، طراحی لرزه ای سازه (طرح لرزه ای مهاربندها ، کنترل تیرضعیف – ستون قوی و درصورت نیاز اصلاحات لازم ، طراحی ستون‏ها تحت ترکیب بارهای تشدید یافته)

کنترل های آیین نامه 2800  (کنترل تبصره 20% و اعمال ضابطه 30-100 ستون‏های محل تلاقی قاب های باربرجانبی ، بررسی نامنظمی پیچشی ، بررسی وضعیت نامعینی سازه و تعیین ضریب نامعینی ، کنترل ضابطه 50%-25% قاب‏های دوگانه ، کنترل زلزله سطح بهره برداری ، کنترل تغییرمکان های نسبی جانبی طبقات ، محاسبه درز انقطاع)

طراحی کامل سقف‏ عرشه فولادی شامل طراحی تیرها ، برشگیرها و آرماتور مورد نیاز دال بتنی

تعیین فشار جانبی خاک وارد بر دیوارهای حائل در حالت استاتیک و لرزه ای و طراحی دیوارهای حائل

تیپ بندی نهایی اعضا شامل تیپ بندی پلانی و ارتفاعی

طراحی فنداسیون ساختمان و طراحی شمع‏های مورد نیاز

.

پروژه بتن آرمه  1

سیستم قاب دوگانه ویژه (قاب بتنی ویژه همراه با دیوارهای برشی ویژه) ، سقف دال بتن آرمه ، دیوار حائل بتن آرمه در طبقات زیرین

مدل سازی کامل پروژه

تحلیل دینامیکی سازه

طراحی سازه براساس استاندارد ACI شامل طراحی لرزه ای قاب و دیوارهای برشی

کنترل های آیین نامه 2800 (بررسی وضعیت نامنظمی پیچشی ، بررسی وضعیت نامعینی سازه و تعیین ضریب نامعینی ، ضابطه 50%-25% قاب‏های دوگانه ، کنترل تغییرمکان های نسبی جانبی طبقات ، محاسبه  درز انقطاع)

تعیین فشار جانبی خاک وارد بر دیوارهای حائل در حالت استاتیک و لرزه ای و طراحی دیوارهای حائل

تیپ بندی نهایی اعضا شامل تیپ بندی پلانی و ارتفاعی

طراحی سقف‏ دال بتنی

طراحی فنداسیون ساختمان و درصورت نیاز طراحی شمع‏های مورد نیاز

.

پروژه بتن آرمه  2

سیستم قاب ساختمانی همراه با دیوارهای برشی ویژه ، طول دهانه های بلند و سقف دال مجوف بدون تیرها

مدل سازی کامل پروژه

تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه

طراحی سازه ، دیوار و سقف‏ها براساس استاندارد ACI شامل ضوابط طراحی لرزه ای

کنترل های آیین نامه 2800 (بررسی وضعیت نامنظمی پیچشی ، بررسی وضعیت نامعینی سازه و تعیین ضریب نامعینی ، کنترل تغییرمکان های نسبی جانبی طبقات ، محاسبه درز انقطاع)

طراحی سقف دال مجوف

تیپ بندی نهایی اعضا شامل تیپ بندی پلانی و ارتفاعی

طراحی فنداسیون ساختمان و درصورت نیاز طراحی شمع‏های مورد نیاز

.

.

.

بازگشت به صفحه " درباره دوره ها "

 

.

.

.